نقشه های Google نیاز به یک کلید API معتبر دارد تا کار کند. <br> شما می توانید آن را در پیشخوان> اکو> تنظیمات قالب> تنظیمات عمومی اضافه کنید. یک کلید API جدید را در https://developers.google.com/maps ایجاد کنید

فرم تماس